Σε ποιούς απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Τμημάτων Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή σε κατόχους αναγνωρισμένου πτυχίου Νοσηλευτικής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι να έχουν παρέλθει τουλάχιστον 10 έτη από την ημερομηνία απόκτησης του βασικού τίτλου σπουδών. Η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει από τριμελή επιτροπή με κριτήρια το είδος του πτυχίου, το έτος απόκτησής του, το χώρο εργασίας, τη μη συμμετοχή του υποψηφίου σε άλλα Προγράμματα δια Βίου Μάθησης και θα τηρηθούν οι αρχές ίσων ευκαιριών.

 

Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής | Δείτε το αναλυτικό περιεχόμενο του προγράμματος

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 12 Μάρτιος 2014, 3:38 μμ