Αναλυτικό Περιεχόμενο

Μάθημα Α

Νέα Δεδομένα στη Νοσηλευτική Αξιολόγηση Υγιούς και Ασθενούς Ατόμου (10 ώρες θεωρία, 4 ώρες Εργαστήριο)

Περιεχόμενο

 • Φυσική Εξέταση Αναπνευστικής Λειτουργίας με Ακρόαση και με Προσομοίωση (2 ώρες Θεωρία και 2 ώρες Εργαστηριακή Άσκηση)
 • Νοσηλευτική Αξιολόγηση Αγγειακού Συστήματος με Χρήση Νέων Τεχνολογιών (2 ώρες Θεωρία)
 • Νοσηλευτική Αξιολόγηση Λειτουργίας Νευρικού Συστήματος (2 ώρες Θεωρία και 2 ώρες Εργαστηριακή Άσκηση)
 • Μέθοδοι Αξιολόγησης Κωματώδους Ασθενούς (2 ώρες Θεωρία)
 • Εκτίμηση Εργαστηριακών Δεικτών και Διαγνωστικών Εξετάσεων ως Εργαλείο στην Αξιολόγηση των Υγιών και των Ασθενών Ατόμων (2 ώρες Θεωρία)

 

Μάθημα Β

Εξελίξεις στην Επιστημονική Μέθοδο Οργάνωσης και Τεκμηρίωσης της Νοσηλευτικής Φροντίδας (10 ώρες θεωρία)

Περιεχόμενο

 • Νοσηλευτική Αξιολόγηση των αναγκών των ασθενών – Οργάνωση Δεδομένων (Νοσηλευτικό Ιστορικό) (2 ώρες Θεωρία)
 • Επιλογή, διατύπωση και Ιεράρχηση Νοσηλευτικών Διαγνώσεων(2 ώρες Θεωρία)
 • Σχεδιασμός και διατύπωση αναμενόμενων εκβάσεων και εκτίμηση αποτελεσμάτων νοσηλευτικής φροντίδας (2 ώρες Θεωρία)
 • Σχεδιασμός και Εφαρμογή νοσηλευτικών παρεμβάσεων (2 ώρες Θεωρία)
 • Τεκμηρίωση της παρεχόμενης Νοσηλευτικής Φροντίδας – Συστήματα Νοσηλευτικών Ταξινομήσεων (2 ώρες Θεωρία)

 

Μάθημα Γ

Νομοθεσία και Δεοντολογία στο Χώρο της Υγείας (12 ώρες θεωρία, 4 ώρες Εργαστήριο)

Περιεχόμενο

 • Διαμόρφωση και Σύγκρουση Αξιών (2 ώρες Θεωρία)
 • Αρχές της ηθικής στη λήψη ηθικώς αποδεκτών αποφάσεων (2 ώρες Θεωρία)
 • Έννοιες της Ηθικής για τη Νοσηλευτική Πρακτική  (2 ώρες Θεωρία)
 • Λήψη Ηθικώς Αποδεκτών Αποφάσεων (2 ώρες Θεωρία)
 • Πρότυπα για Ηθική Συμπεριφορά (2 ώρες Θεωρία και 2 ώρες Εργαστηριακή Άσκηση)
 • Νομοθεσία της Φροντίδας Υγείας-Πηγές (2 ώρες Θεωρία)
 • Συνταγματική Προστασία των Ατομικών Δικαιωμάτων-Διακρίσεις και Συγγενείς Έννοιες-Φορείς των Ατομικών Δικαιωμάτων (2 ώρες Θεωρία)
 • Νομική Φύση της Σχέσης του Νοσηλευτή με τον Ασθενή. Ανάλυση Περιπτώσεων Νομικής Νοσηλευτικής Ευθύνης (2 ώρες Θεωρία και 2 ώρες Εργαστηριακή Άσκηση)

 

Μάθημα Δ

Προηγμένες Διαγνωστικές και Παρεμβατικές Διαδικασίες σε Διάφορες Καταστάσεις (12 ώρες θεωρία, 4 ώρες Εργαστήριο)

Περιεχόμενο

 • Ολιστική Προσέγγιση στη Διαχείριση Τραυμάτων και Ελκών. Αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών (2 ώρες Θεωρία)
 • Αξιολόγηση Κλινικο-Βιοχημικών Δεικτών στην Επείγουσα Φροντίδα Υγείας. Μελέτες Περίπτωσης (2 ώρες Θεωρία)
 • Μέτρηση Σφυρο-Βραχιόνιου Δείκτη για Εκτίμηση της Περιφερικής Αρτηριακής Νόσου (2 ώρες Θεωρία και 2 ώρες Εργαστηριακή Άσκηση)
 • Σύγχρονα Υλικά και Τεχνικές Τοποθέτησης Περιφερικών, Κεντρικών και Περιφερικά Εισερχόμενων Κεντρικών Φλεβικών Καθετήρων υπό Υπερηχογραφική Παρακολούθηση (2 ώρες Θεωρία και 2 ώρες Εργαστηριακή Άσκηση)
 • Οξεία Νεφρική Βλάβη και Χρόνια Νεφρική Νόσος: Σύγχρονες Θεραπευτικές Μέθοδοι Υποκατάστασης Νεφρικής Λειτουργίας (2 ώρες Θεωρία)
 • Σύγχρονες Αντινεοπλάσματικές Θεραπευτικές Επιλογές: Οι Στοχευμένες Θεραπείες (2 ώρες Θεωρία)

 

Μάθημα Ε

Σύγχρονες Προσεγγίσεις στην Ανακουφιστική Φροντίδα (10 ώρες θεωρία, 2 ώρες Εργαστήριο)

Περιεχόμενο

 • Ανακουφιστική φροντίδα: Iστορική εξέλιξη και σύγχρονη εφαρμογή  (2 ώρες Θεωρία)
 • Ολοκληρωμένη αξιολόγηση αναγκών ανακουφιστικής φροντίδας. Κλίμακες εκτίμησης (2 ώρες Θεωρία)
 • Νέα δεδομένα στη διαχείριση των συμπτωμάτων  (2 ώρες Θεωρία)
 • Νοσηλευτική θεραπευτική σχέση με τον ασθενή και το οικογενειακό περιβάλλον (2 ώρες Θεωρία)
 • Συμβουλευτική θρήνου ασθενών και φροντιστών  (2 ώρες Θεωρία)
 • Ανάλυση περιπτώσεων ασθενών  που νοσηλεύονται σε κατ’οίκον ανακουφιστική φροντίδα (2 ώρες Εργαστηριακή Άσκηση)

 

Μάθημα ΣΤ

Νέες Εξελίξεις σε Θέματα Ποιότητας και Αξιολόγησης της Νοσηλευτικής Φροντίδας (10 ώρες θεωρία)

Περιεχόμενο

 • Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στις Νοσηλευτικές Υπηρεσίες (2 ώρες Θεωρία)
 • Ανάπτυξη συστήματος δεικτών για την αξιολόγηση των νοσηλευτικών υπηρεσιών (2 ώρες Θεωρία)
 • Οικονομική αξιολόγηση και συγκράτηση του κόστους των υγειονομικών δαπανών (2 ώρες Θεωρία)
 • Η χρήση ποσοτικών μεθόδων για την αξιολόγηση των παρεχόμενων νοσηλευτικών υπηρεσιών (2 ώρες Θεωρία)
 • Υγεία και Ασφάλεια κατά την άσκηση της νοσηλευτικής (2 ώρες Θεωρία)

 

Μάθημα Ζ

Διερεύνηση Κλινικών Προβλημάτων μέσω Εφαρμοσμένης Έρευνας και Μέθοδοι Διάχυσης των Αποτελεσμάτων της (10 ώρες θεωρία)

Περιεχόμενο

 • Διατύπωση Κλινικών Προβλημάτων και Ερευνητικός Σχεδιασμός (2 ώρες Θεωρία)
 • Ανάλυση και Ερμηνεία Αποτελεσμάτων (2 ώρες Θεωρία)
 • Τριγωνοποίηση (Ποιοτική σε συνδυασμό με Ποσοτική Έρευνα) (2 ώρες Θεωρία)
 • Συγγραφή και Δημοσίευση Έρευνας (2 ώρες Θεωρία)
 • Προφορική Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας (2 ώρες Θεωρία)

 

Μάθημα Η

Τεκμηριωμένη Νοσηλευτική Πρακτική- Κατευθυντήριες Οδηγίες και Πρωτόκολλα (8 ώρες θεωρία, 4 ώρες Εργαστήριο)

Περιεχόμενο

 • Κριτική Αξιολόγηση της Ποιότητας Δημοσιεύσεων με Θεσπισμένα Κριτήρια αναλόγως του Ερευνητικού Σχεδιασμού της Μελέτης (2 ώρες Θεωρία και 2 ώρες Εργαστηριακή Άσκηση)
 • Τεκμηριωμένη Νοσηλευτική Πρακτική-Evidence Based Practice (3 ώρες θεωρία και 2 ώρες Εργαστηριακή Άσκηση)
 • Κατευθυντήριες Οδηγίες και Σύνταξη Κλινικών Πρωτοκόλλων (3 ώρες Θεωρία)

 

Δείτε τους διδάσκοντες ανά μαθησιακή ενότητα | Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής | Πρόγραμμα Κατάρτισης Αθηνών Τμημα Α‘ | Πρόγραμμα Κατάρτισης Αθηνών Τμημα B‘

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 20 Μάρτιος 2014, 4:14 μμ