Διϊδρυματικό Πρόγραμμα

Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΕΚΠΑ

Το Τμήμα Νοσηλευτικής ιδρύθηκε το 1979 ως Τμήμα τετραετούς φοίτησης στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και η λειτουργία του Τμήματος άρχισε το ακαδημαϊκό έτος 1980-81.

Από το ακαδημαϊκό έτος 1983-84 το Τμήμα Νοσηλευτικής λειτουργεί ως Τμήμα ισότιμο με τα άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου σύμφωνα με το Νόμο Πλαίσιο για τα ΑΕΙ , την 2424/83 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, την ΒΙ. 959/22-8-83 Υπουργική απόφαση και την από 29-7-83 απόφαση της Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

To Τμήμα Νοσηλευτικής εντάχθηκε στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σήμερα το Τμήμα Νοσηλευτικής λειτουργεί ως ανεξάρτητο τμήμα.

Η Νοσηλευτική Επιστήμη μαζί με την Ιατρική, την Οδοντιατρική και τη Φαρμακευτική συνιστούν τις Επιστήμες Υγείας.

Από το Ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 η Ακαδημαϊκή εκπάιδευση των φοιτητών της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτών παρέχεται από το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, η δε στρατιωτική εκπάιδευση στις εγκαταστάσεις της Σχολής, σύμφωνα με τον Οργανισμό της.

 • 1979: ίδρυση
 • 1980-81: πρώτο έτος λειτουργίας
 • 1983-84: αυτόνομο τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών
 • 2005-06: έναρξη ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και των φοιτητών της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτών
 • 2010: τριάντα έτη λειτουργίας

 

Ειδικότερα το Τμήμα Νοσηλευτικής παρέχει:

Ολοκληρωμένη εκπαίδευση επιστημόνων  νοσηλευτών:

1) Στη φροντίδα υγείας (προαγωγή της υγείας , πρόληψη και θεραπεία της ασθένειας, αποκατάσταση της υγείας)

  • του ατόμου
  • της οικογένειας
  • της κοινότητας

  2) Στην οργάνωση και διοίκηση υπηρεσιών υγείας 
  3) Στην έρευνα 
  4) Στην εκπαίδευση

   Δυνατότητες ενεργητικής συμμετοχής στην παραγωγή νέων γνώσεων στο χώρο της Υγείας (έρευνα).

    

   Η Φιλοσοφία του Τμήματος Νοσηλευτικής

   Επίκεντρο της νοσηλευτικής είναι ο άνθρωπος σε όλα τα στάδια της εξέλιξής του, στα φυσιολογικά και παθολογικά φαινόμενα της ζωής.  Η Νοσηλευτική Επιστήμη μελετά και προσεγγίζει θεραπευτικά, τις αντιδράσεις σε υπαρκτά ή/και δυνητικά προβλήματα υγείας ή τη βελτίωση της συνολικής ευεξίας του ατόμου/οικογένειας/κοινότητας. Η νοσηλευτική πρακτική στοχεύει στη βελτίωση των ικανοτήτων των νοσηλευτών, την πρόληψη της ασθένειας και της βλάβης, την ανακούφιση του «υποφέρειν» και τη συνηγορία στη φροντίδα ατόμων, οικογενειών, κοινοτήτων και πληθυσμών.

   Στο Τμήμα Νοσηλευτικής αξιοδοτείται η καινοτόμος έρευνα και η αριστεία στη φροντίδα των ασθενών και διδάσκεται ο σεβασμός στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα των ατόμων, των οικογενειών και της κοινότητας.

   Το διδακτικό προσωπικό του Τμήματος Νοσηλευτικής προσπαθεί να ενδυναμώσει την παραδοχή ότι κάθε ανθρώπινη ύπαρξη είναι μοναδική, υπεύθυνη για τον εαυτό της και ικανή να εξελιχθεί με πολλούς τρόπους καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής. Ο ολιστικός τρόπος προσέγγισης επιβεβαιώνει την αξία, την αξιοπρέπεια και τη μοναδικότητα του κάθε ατόμου.

   Το διδακτικό προσωπικό καλλιεργεί την εκπαίδευση ως αμοιβαία ενεργητική διαδραστική διεργασία καθηγητή-φοιτητή σε ατμόσφαιρα αμοιβαίας εμπιστοσύνης.  Ευθύνη του καθηγητή είναι η ανάπτυξη του δυναμικού του φοιτητή στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο.

   Το Τμήμα Νοσηλευτικής προάγει το πνεύμα της έρευνας, βοηθά τους φοιτητές να ενσωματώσουν τη θεωρία στην πρακτική και να αναπτύξουν ικανότητες κριτικής σκέψης. Η έρευνα καθοδηγεί την εκπαίδευση και διαμορφώνει την πρακτική που δίνει έμφαση στην αναγνώριση και στην τεκμηριωμένη αντιμετώπιση των αναγκών φροντίδας υγείας της κοινωνίας.

    

   Η Αποστολή του Τμήματος Νοσηλευτικής

   Αποστολή του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών είναι να αναπτύξει, να μεταδώσει και να εφαρμόσει τη νοσηλευτική γνώση. Η θεωρητική και η κλινική εκπαίδευση είναι εξίσου αναγκαία για την κατάλληλη προετοιμασία επιστημόνων νοσηλευτών ικανών να ασκήσουν τη Νοσηλευτική σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και η διατύπωση και μελέτη ερευνητικών ερωτημάτων και/ή υποθέσεων

   Πιο συγκεκριμένα το Τμήμα Νοσηλευτικής:

   • Προάγει την  έρευνα και μεταδίδει τη γνώση διαμέσου της διδασκαλίας.
   • Συμβάλλει στη διαμόρφωση υπευθύνων ανθρώπων με επιστημονική, κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική συνείδηση.
   • Καλλιεργεί τις απαραίτητες ικανότητες για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία.

   Συμβάλλει στην αντιμετώπιση των κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών των πολιτών.

    

   Πλεονεκτήματα Σπουδών στο Τμήμα Νοσηλευτικής

   • Υψηλού επίπεδου προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές
   • Άμεση επαγγελματική αποκατάσταση- ευχέρεια επιλογής
   • Σχετικά εύκολη κινητικότητα
   • Ικανοποιητικός μισθός
   • Ανεπανάληπτες επαγγελματικές εμπειρίες
   • Μεγάλη ζήτηση διεθνώς
   • Πολύ καλές προοπτικές εξέλιξης
   • Καλές προοπτικές ακαδημαϊκής σταδιοδρομίας
   • Υψηλή προσωπική ικανοποίηση
   • Συμβολή στην πρόληψη της νόσου, την προαγωγή της υγείας και την αποκατάσταση της υγείας των ασθενών

    

   Το Τμήμα Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Πελoποννήσου

   Το τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου έχει έδρα την πόλη της Σπάρτης (Ν. Λακωνίας). Ιδρύθηκε σύμφωνα με το Ν. 3391/05 (δημοσίευση ΦΕΚ Α240/17-10-2005) και εγκαινιάστηκε από την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κα. Μαριέττα Γιαννάκου στις 25-10-2005.

   Στεγάζεται στο Νεό Κτήριο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στη Σπάρτη (Ορθίας Αρτέμιδος και Πλαταιών), καθώς και στο κτηριακό συγκρότημα του Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης «Ιωάννου και Αικατερίνης Γρηγορίου» σε χώρο που έχει παραχωρηθεί. Η απόσταση από την κεντρική πλατεία της Σπάρτης μέχρι το κτήριο του Πανεπιστημίου είναι περίπου δύο χιλιόμετρα, ενώ μέχρι το Νοσοκομείο είναι περίπου πέντε χιλιόμετρα.

   Η πρόσβαση στο χώρο του Πανεπιστημίου γίνεται είτε με Ι.Χ. μέσα μεταφοράς, είτε με δρομολόγια λεωφορείων του ΚΤΕΛ, τα οποία γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

   Το δυναμικό του τμήματος στο Εαρινό εξάμηνο 2012-2013 αποτελείται από 350 φοιτητές, 20 μέλη Διδακτικού Προσωπικού  (εκ των οποίων 8 διορισμένα μέλη ΔΕΠ, 4 υπό διορισμό μέλη ΔΕΠ και 2 μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π) και 4 Διοικητικούς υπαλλήλους.

    

   Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 13 Μάρτιος 2014, 12:05 μμ